Obchodné podmienky, a podmienky používania

Prevádzkovateľ:

EMAR-DEWNET, spol. s r.o., Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava,

IČO: 358 964 51, DIČ: 2021863569, IČ DPH: SK 2021863569

Portál:

www.nasevydavky.sk , www.nasevydaje.cz

Služby:

Online evidencia výdavkov, príjmov.

Používateľ:

fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na evidenciu výdavkov, príjmov vrátane použitia doplnkových služieb, a s tým súvisiace služby.

1. Základné podmienky

1. Využívanie služieb portálu nasevydavky.sk je možné len po súhlase Používateľa s týmito podmienkami.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu nasevydavky.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

3. Služby portálu nasevydavky.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie služieb nasevydavky.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných služieb.

4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou ci iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona c. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

5. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ a e-maily majú informačný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@nasevydavky.sk.

6. Označením samostatnej možnosti Používateľ môže vysloviť súhlas so zasielaním marketingových a propagačných informácií na ním uvedenú adresu.

2. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení, za účelom poskytovania služieb na portáli nasevydavky.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto údaje spracovávať a nakladať s nimi v súlade so zákonom.

2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (sprostredkovateľ MS Azure ako poskytovateľ cloudových služieb a poskytovateľ webhostingu WEDOS Internet, Inc).

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené ci bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

4. Údaje o Používateľoch portálu nasevydavky.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva nasledovné údaje o Používateľoch portálu:

a. meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, IČO a adresu

b. e-mailovú adresu

c. prihlasovacie údaje v bezpečnej forme, pokiaľ a jedná o registrovaného Používateľa

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených používateľom.

6. Používateľ môže vyjadriť súhlas so zasielaním marketingových a propagačných informácií. Súhlas poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese podpora@nasevydavky.sk.

3. Registrácia používateľa

1. Využívanie služieb portálu nasevydavky.sk je podmienené registráciou.

2. Registrovaní používatelia využívajú funkcionalitu aplikácie v rozsahu zodpovedajúcemu predplatenému tarifu služby.

4. Prihlásenie používateľa

1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov na adrese podpora@nasevydavky.sk Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto podmienok.

5. Sprístupnenie konta

1. Používatelia môžu služby portálu začať využívať bezodkladne po vyplnení registračných údajov.

6. Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu nasevydavky.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári nasevydavky.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to pri pridávaní alebo zmene inzerátu daného Používateľa a to tak že upravené kontaktné údaje inzerátu sa automaticky premietnu do profilu Používateľa.

7. Správanie sa používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených údajov. Používateľ je pri zadávaní údajov povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

- Používateľ sa zaväzuje pre jednu fyzickú osobu vytvoriť na portáli len jeden účet

- Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať účet používateľa v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu.

- Pre overenie identity slúži platný email, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.

- Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály ci informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

8. Administrácia údajov

1. V systéme nasevydavky.sk môže Používateľ svoje údaje meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas platnosti jeho účtu.

9. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu nasevydavky.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným ako aj Firemným) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami portálu nasevydavky.sk. V prípade porušenia podmienok budú dáta vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).

2. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

o rozšírenie bezplatnej verzie na platenú verziu PRO.

10. Cenník doplnkových služieb

- Aktuálne portál neponúka spoplatnené služby

11. Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

- porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,

- porušenia podmienok,

- dlhého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.),

- na vlastnú žiadosť Používateľa.

- z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Používateľa.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa či samotného Používateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia podmienok.

12. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu nasevydavky.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, ci tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo ci náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu nasevydavky.sk.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu nasevydavky.sk alebo v priamej ci nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu nasevydavky.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnený používateľmi.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť nasevydavky.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál nasevydavky.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli nasevydavky.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov ci z iných dôvodov.

13. Reklamačný poriadok

1. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti EMAR-DEWNET spol. s r.o. , ktorého znenie je možné nájsť na adrese http://www.emar.sk/pravidla/reklamacnyporiadok.html

2. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese nasevydavky@nasevydavky.sk.

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

4. Prevádzkovateľ portálu nasevydavky.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

5. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dna doručenia reklamácie.

14. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky používania portálu nasevydavky.sk nadobúdajú platnosť dnom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu nasevydavky.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie .

4. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.

5. Podmienky používania portálu nasevydavky.sk platia súčasne so Všeobecnými pravidlami pre servery prevádzkované spoločnosťou EMAR-DEWNET, spol. s r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať. Ich znenie je možné nájsť na adrese http://www.emar.sk/pravidla/vseobecnepravidla.html


Posledná zmena dňa 15. 12. 2014